30 stycznia 2020 r. - I Konferencja Sektorowej Rady ds. Kompetencji w Budownictwie

Nasi koledzy z Oddziału: Dorota Rajkiewicz i Tadusz Potasiński reprezentowali Oddział na I Konferencji Sektorowej Rady ds. Kompetencji w Budownictwie.


I Konferencja Sektorowej Rady ds. Kompetencji w Budownictwie realizowana była w ramach projektu: Sektorowa Rada ds. kompetencji w budownictwie; POWR.02.12.00-00-0006/16-01. Partnerami projektu byli: Związek Zawodowy „Budowlani”, Instytut Techniki Budowlanej, Polska Izba Inżynierów Budownictwa, Konfederacja Budownictwa i Nieruchomości. Uczestnicy Konferencji, w tym także nasi przedstawiciele Oddziału mieli okazję poznać nie tylko dotychczasowe rezultaty działań Rady, ale też problemy, których rozwiązanie będzie decydowało o jakości pracy w polskim budownictwie w nadchodzących dziesięcioleciach.

Projekt Sektorowej Rady ds. Kompetencji w Budownictwie realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego „Wiedza – Edukacja – Rozwój 2014-2020”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Osi priorytetowej II – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.12 – Zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych. Celem programu jest utworzenie i funkcjonowanie Sektorowej Rady ds. Kompetencji w Budownictwie, przy udziale Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).