Posiedzenie Zarządu Oddziału 11 kwietnia 2018 roku

2018-04-13

W dniu 11 kwietnia 2018 roku zebrał się na kolejnym posiedzeniu Zarząd Oddziału Warszawa Centrum.

Porządek posiedzenia:

  1. Walne Zebranie członków Oddziału – czerwiec 2018 r. – sprawy organizacyjne, podział zadań.
  2. Udział przedstawicieli Oddziału w Targach SAWO, uroczystej sesji ROP w Sejmie RP,  jubileuszach  istnienia innych Oddziałów OSPSBHP
  3. Składki członków Oddziału.
  4. Targi S4S.
  5. Sprawy organizacyjne.

W związku z tym, że kadencja obecnych władz Oddziału mija w czerwcu tego roku, Zarząd podjął uchwałę o zwołaniu w dniu 13 czerwca 2018 r. Walnego Zebrania Członków, w celu dokonania wyboru nowych władz.

Podzielono zadania organizacyjne związane z przygotowaniem dokumentacji i organizacji Walnego Zebrania, a także sprawnego przeprowadzenia wyborów, tak jak to miało miejsce w czerwcu 2014 roku.

Zarząd omówił terminy wielu wydarzeń jakie będą miały miejsce w roku 2018. Praktycznie we wszystkich będą uczestniczyli członkowie Oddziału.

Kol. Marlena Szwed poinformowała ostanie wpłat składek członków za rok 2017 i na dzień 11.04.2018 r. Przygotowała również finansowe sprawozdanie kwartalne za I kw. 2018 do Zarządu Głównego. Zarząd podjął uchwałę o skreśleniu z listy jednego członka Oddziału za niepłacenie składek członkowskich przez okres dłuższy niż pół roku (pomimo kierowanych do niego przypomnień mailowych i telefonicznych). 

Ponadto Kol. Jolanta Olejko podziękowała Kol. Marlenie Szwed za wysiłek i poświęcony społecznie prywatny czas włożony w dbałość o stan finansów Oddziału i terminowość sprawozdań kwartalnych przekazywanych do Zarządu Głównego, Kol. Elwirze Banaszek za systematyczne dbanie o nasz wizerunek poprzez aktualizację i uatrakcyjnianie strony Internetowej Oddziału i Kol. Tadeuszowi Potasińskiemu za ogrom pracy organizacyjnej, godne reprezentowanie Oddziału na wielu spotkaniach w instytucjach zewnętrznych poświęcając swój prywatny czas.

#ospsbhpWarszawaCentrum