Styczniowe posiedzenie Zarządu Oddziału

2018-01-26

Pracujemy.

W dniu 24 stycznia 2018 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Zarządu Oddziału w 2018 roku, na którym omówiono sprawy organizacyjne, finansowe, funcjonowania strony internetowej, Targów S4S oraz zadania wynikające z organizacji Walnego Zebrania członków Oddziału i wyboru nowych władz w czerwcu 2018 roku.

Zarząd podjął uchwały m.in o : 

przyjęciu planu pracy Oddziału na rok 2018,

przyjęciu ogólnego planu wydatków na rok 2018,

przyjęciu  jednej osoby w poczet członków Oddziału,

przyjęciu zasady przyjmowania nowych członków w systemie kwartalnym,

oraz skreśleniu z listy członków Oddziału 6 osób (zgodnie z zapisami zawartymi w statucie stowarzyszenia) za  permanentne zaleganie z płatnością składek i  w związku
z brakiem składek za cały rok 2017,  pomimo kilkakrotnych monitów ze strony Zarządu Oddziału.

Członkowie Zarządu jednogłośnie zaznaczyli , że składając deklarację członkowską każdy podpisuje zobowiązanie w niej zawarte do: aktywnego i czynnego udziału w pracach Stowarzyszenia, przestrzegania postanowień statutowych i regulaminu wewnętrznego, stosowania się do uchwał i terminowego uiszczania ustalonych składek członkowskich Stowarzyszenia.