Newsletter CIOP PIB kwiecień 2022

Aktualności

Ukazała się DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2022/431 z dnia 9 marca 2022 r. zmieniająca dyrektywę 2004/37/WE w sprawie ochrony pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub mutagenów podczas pracy, do zakresu której włączono substancje reprotoksyczne. Podano zmiany wartości dopuszczalnego stężenia dla benzenu i nowe wartości dla substancji rakotwórczych, takich jak akrylonitryl i związki niklu. Po raz pierwszy podano wartości dopuszczalne dla związków o działaniu reprotoksycznym i są to: ołów nieorganiczny i jego związki, N,N-dimetyloacetamid, nitrobenzen, N,N- dimetyloformamid, 2-metoksyetanol, octan 2-metoksyetylu, 2-etoksyetanol, octan 2-etoksyetylu, 1-metylo-2-pirolidon, rtęć i nieorganiczne związki rtęci dwuwartościowej, w tym tlenek rtęci i chlorek rtęci (mierzone w przeliczeniu na rtęć), bisfenol A; 4,4′-izopropylidenodifenol i tlenek węgla. Podano także obowiązującą dopuszczalną wartość biologiczną dla ołowiu i jego związków jonowych. Więcej

Zachęcamy do zapoznania się ze stanowiskiem Międzyresortowej Komisji ds. NDS i NDN w sprawie zapisu odnośnika 7) Obowiązuje jednoczesne oznaczanie frakcji respirabilnej krystalicznej krzemionki” ujętego w rozporządzeniu MRPiPS z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. 2018, poz. 1286, zm. Dz. U. 2020, poz. 61 oraz Dz. U. 2021, poz. 325). Więcej

W marcu ukazały się nowe normy oznaczania na stanowiskach pracy następujących substancji chemicznych: 2-fenoksyetanolu, chlorobenzenu i cyjanamidu. Więcej

Rozwój niepożądanych biofilmotwórczych mikroorganizmów na powierzchniach użytkowych w zakładach produkcji i przetwarzania żywności często prowadzi do jej psucia się oraz stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia publicznego. Biofilmy są potencjalnymi rezerwuarami genów oporności na antybiotyki i mogą się przyczyniać do ich rozprzestrzeniania w środowisku. Dlatego też, aby stawić czoła temu problemowi zarówno w skali lokalnej, jak i globalnej, konieczne jest lepsze zrozumienie mechanizmów formowania się biofilmów oraz poszukiwanie skutecznych metod ich kontroli i eradykcji. W numerze 3 Bezpieczeństwa Pracy ukazała się publikacja autorstwa Anny Ławniczek-Wałczyk i Rafała Górnego pt. „Biofilm jako zagrożenie w zakładach produkcji i przetwarzania żywności”.
Zachęcamy do zapoznania się z treścią online.